Smarta digitala val när du ska nå svenskar

Varje år genomförs undersökningen ”Svenskarna och internet” för att se vilka kanaler som används av olika målgrupper och hur vi hittar information.
Internetstiftelsen genomför varje år en undersökning som heter ”Svenskarna och internet”. Där kan man ta del av de mönster man ser i hur vi surfar, var vi hittar information digitalt och hur det skiljer sig mellan olika generationer och mellan könen.  
Vi sammanfattar här det som vi ser som intressant och som är viktigt att veta när du bestämmer var du ska lägga din marknadsföring.  För dig som vill ta del av hela undersökningarna så ligger länkar i slutet.  

 

Vilka tekniker används för att söka information? 

Textsökningar dominerar hur vi söker information på nätet. Nyare tekniker för att söka information används betydligt mer sparsamt. 

 • Bland internetanvändarna gör 3 av 4 textsökningar dagligen (till exempel genom att ”googla”). 
 • 1 av 7 har under året använt röstsökning för att prata in en fråga, exempelvis via Siri, Alexa eller Google Assistant. Det är däremot endast 5 procent som använder denna typ av sökning varje vecka och ytterst få gör det dagligen. 
 • 1 av 7 har under året använt bildsökning, det vill säga när man använder en bild eller mobilens kamera för att söka på nätet (exempelvis med appen Google Lens). Mycket få, endast ett par procent, använder däremot denna teknik mer frekvent. 

Drygt 4 av 10 brukar följa varumärken eller företag på sociala medier och det är 90-talister som gör det i högst utsträckning. Instagram och Facebook är de två plattformar där det är vanligast att följa varumärken eller företag. Detta stämmer även väl överens med de plattformar som 90-talisterna ofta använder sig av.  

Jämförelsevis få följer varumärken eller företag på Youtube, Snapchat, Tiktok eller andra sociala medieplattformar. 

 

Att veta sin målgrupp eller vilka man vill rikta sig till är a och o marknadsarbete – sedan måste man också veta var de finns!  Vi kan konstatera att de absolut vanligaste plattformarna för svenskar är Facebook, instagram och YouTube. Den nya kanalen på mångas läppar är också Tiktok.
Här har vi gjort en kort sammanfattning om vad som skiljer de olika kanalerna åt när det kommer till användare/målgrupp. Facebook

 • Facebook är en av de mest använda sociala medieplattformarna och används av mer än hälften av internetanvändarna även i de äldsta generationerna. 
 • Användandet av Facebook har däremot en tydlig topp bland 90-talister, därefter sjunker användningen kraftigt bland de yngsta 00- och 10-talisterna. 
 • Bland 00-talisterna har hälften använt Facebook under ett år och endast 2 av 10 använder Facebook dagligen. 
 • Bland 10-talisterna är användningen nästintill obefintlig. Detta beror dock sannolikt på att barnen är i åldern 8–12 år och därmed inte har åldern inne för att skapa ett konto enligt Facebooks rekommendation. 

 

Instagram

 • Instagram är särskilt populärt bland personer födda på 80-, 90- eller 00-talet. Bland 90-talister använder hela 7 av 10 Instagram på daglig basis. 
 • Instagram används även i förhållandevis hög grad av personer födda på 50-, 60- eller 70-talet. Bland 60- och 70-talister använder knappt hälften Instagram dagligen. 
 • Om man jämför vilka som använder Instagram respektive Facebook, så skiljer de sig i hög grad åt åldersmässigt. Bland personer födda på 80-talet eller tidigare är Facebook den plattform som flest använder på daglig basis. Bland 90-talister är Facebook och Instagram jämnstora. Bland 00-talister använder däremot få Facebook på daglig basis medan Instagram är avsevärt större. 

 

Youtube

 • Youtube används förhållandevis brett över generationerna och är en av de plattformar som flest använder under ett år. Det dagliga användandet av Youtube är däremot betydligt lägre än exempelvis Facebook och Instagram. 
 • Bland 90- och 00-talister har nästan samtliga använt Youtube under året. 
 • Nästan lika många, närmare 9 av 10 av 10-talisterna har också använt Youtube. Användandet sjunker sedan i de äldre generationerna. 

 

Tiktok

 • Tiktok används nästan enbart i yngre generationer. Flest användare finns bland 00-talisterna där cirka 2 av 3 har använt Tiktok under året och drygt hälften använder Tiktok dagligen. 
 • Tiktok används även bland 10-talister och 90-talister. Bland 10-talisterna har drygt 4 av 10 använt Tiktok under året och 3 av 10 använder Tiktok dagligen. 
 • Bland 90-talisterna är användningen något lägre. Knappt 3 av 10 har använt Tiktok under året och drygt 1 av 7 använder Tiktok dagligen. 

 

Svenskarna och internet 2022
Svenskarna och internet 2022
Svenskarnas digitala beteende, Visit Sweden
Svenskarnas digitala beteende, Visit Sweden

Finns det något material du inte kan ta del av? Hör av dig till oss via mail så hjälper vi dig.