Projekt

Ofta gör vi saker i projektform i samarbete med andra under en begränsad tid. Det är av vikt för oss att det finns en koppling till våra tre prioriterade utvecklingsområden design, mat och natur. När Destination Småland driver ett projekt för besöksnäringen i länet är det alltid viktigt att detta sker tillsammans med andra aktörer. Vårt uppdrag är att utveckla besöksnäringen i länet tillsammans med besöksnäringens entreprenörer och det kan vi bara göra tillsammans.

Hållbar inhemsk besöksnäring i spåren av pandemin

Projektets mål är att minska de negativa effekterna av pandemin genom att öka intresset för svenska turister att besöka regionen. Detta gör företagen i regionens besöksnäring starkare och mer motståndskraftiga, det skapar en bättre balans mellan svenska och utländska gäster och inte minst så öppnar det för ett mer hållbart resande! Under perioden 2021-2023 kommer projektet arbeta med att utveckla den svenska marknaden, genom varumärkesbyggande kampanjer och affärsutveckling.

Kontakta gärna Cecilia Wickström om du vill veta mer om hur ditt företag kan dra nytta av projektet och hur du kan stärka ditt erbjudande mot den svenska marknaden.

Projektet finansieras till 25% av Region Kronoberg och 75% av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Projektet drivs från 2021-04-08 till 2023-10-31.

Rast- och lägerplatser med regional designsamverkan

Projektet syftar till att kartlägga och skapa en grund för utvecklingen av en långsiktig och hållbar serviceinfrastruktur för besökare i Destination Åsnen. Det växande intresset, som även påverkas av den generella uppåtgående trenden för naturturism samt effekter av Corona-pandemin, ökar belastningen på befintliga serviceplatser, lokalsamhället, markägare och naturen. Genom förstudien vill vi utreda förutsättningar för en hållbar utbyggnad av rast- och lägerplatser med behovsanpassad service. Projektet finanserias med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och i samverkan med Leader Linné Småland. Projektet genomförs under 2021 och 2022 och ansvarig projektledare är Karin Nilsson. Kontakt: karin.nilsson@destinationsmaland.se

Crisitivity - Ett kunskapsprojekt för mötesbranschen

Fram till 2023 skapar vi förutsättningar för en mer konkurrenskraftig och innovativ mötesbransch med bättre motståndskraft mot omvärldsförändringar. Projektet ska skapa förutsättningar för en mer resilient, konkurrenskraftig och innovativ mötesbransch som nyttjar Sveriges försprång inom miljö, likabehandling och innovation för ökad hållbar tillväxt och sysselsättning. Projektet finansieras av medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden, genom Tillväxtverket. AB Destination Småland är genom sitt deltagande i BI Syd med och medfinansierar projektet som drivs av Tourism in Skåne.

För att ta del av kunskapen som genereras inom projektet, anmäl dig till projektets nyhetsbrev via länken.

Hållbar Fast Food i Kronoberg

Projektet är en förstudie inom mat som kommer kartlägga snabbmatsbranschen generellt och målgruppen pizzerior i Kronoberg specifikt. Syftet är att öka kunskapen om målgruppens behov, problem och önskemål kopplat till utvecklingsarbete. Samt inspirera till att exempelvis arbeta mer hållbart och få mer lokal mat på menyerna – viktiga bitar för att tillgodose besökares efterfrågan samt skapa en hållbar livsmedelskedja från jord till bord i länet. Underlaget som samlas in under förstudien ska sedan ligga till grund för ett större projekt där relevanta aktiviteter skapas för och med målgruppen. En förstudie har genomförts och fortsättningen planeras. För mer information kontakta Karin Malm.

Destination Småland projektleder MAT2022
Sjön Bolmen - mer än en toalettborste
Researrangörer fortsätter att vara en viktig kanal
MAT2021 finalist i Placebrander of the Year 2022