Projekt

Ofta gör vi saker i projektform i samarbete med andra under en begränsad tid. Det är av vikt för oss att det finns en koppling till våra tre prioriterade utvecklingsområden design, mat och natur. När Destination Småland driver ett projekt för besöksnäringen i länet är det alltid viktigt att detta sker tillsammans med andra aktörer. Vårt uppdrag är att utveckla besöksnäringen i länet tillsammans med besöksnäringens entreprenörer och det kan vi bara göra tillsammans.

Utveckling seminarieprogram MAT 2019 - 2021

Destination Småland har under tre års tid projektmedel för att planera, genomföra och utveckla kunskapsdelen av evenemanget MAT. Under tio år har MAT varit en mötesplats för småskalig, närproducerad och hållbar mat. Det omfattande seminarieprogrammet har varit en stor bidragande faktor till evenemangets nationella relevans. Projektledare är Karin Malm: karin.malm@destinationsmaland.se

Hållbar besöksnäring i spåren av pandemin

Projektets mål är att regionens besöksnäringsföretag minskar de negativa effekterna av bortfallet av utländska gäster genom att ta emot fler nationella, regionala och lokala gäster än 2020. Det skapar möjlighet till en balanserad mix av internationella och nationella besökare och leder till ökad resiliens och tillväxt. Projektledare och projektmedarbetare kommer utvärdera vad vi Kronobergs län för att har att erbjuda en inhemsk målgrupp samt skapa kunskap om den inhemska marknaden och dess varierade behov och önskemål med särskild tonvikt på hållbarhet. Det ger projektet ett utgångsläge att arbeta med för att hitta rätt kommunikativa budskap och koncept. Marknadsföringen leder till ett ökat mottagande av målgruppen vilket leder till en ökad förståelse för målgruppens behov och kan i sin tur kan leda till att företagen initierar en egen produktutveckling.

Nyttan vid projektslut och förväntade långsiktiga effekter blir då att besöksnäringsföretagen minskar de negativa effekterna av bortfallet av utländska gäster genom att ta emot fler nationella, regionala och lokala gäster än 2020.

Att under perioden 2021-23 arbeta med nationell, regional och lokal marknad drivs av det akuta behovet att minska de negativa effekterna av Corona, men det ligger också i linje med Region Kronobergs nya besöksnäringsstrategi som nu räknar in en nationell marknad som en prioriterad målgrupp.

Projektets övergripande mål är att antalet hållbara företag inom besöksnäringen i Kronobergs län bibehålls. Förutsättningar för att på sikt skapa hållbar tillväxt inom besöksnäringen i Kronobergs län stärks. Besöksnäringen i Kronobergs resiliens ökar genom en god mix av nationella samt internationella målgrupper.

Projektet finansieras till 25% av Region Kronoberg och 75% av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Projektet drivs mellan 2021-04-08 till 2023-10-31. Kontaktperson: Oskar Wijk, oskar.wijk@destinationsmaland.se

 

Crisitivity - Ett kunskapsprojekt för mötesbranschen

Fram till 2023 skapar vi förutsättningar för en mer konkurrenskraftig och innovativ mötesbransch med bättre motståndskraft mot omvärldsförändringar. Projektet ska skapa förutsättningar för en mer resilient, konkurrenskraftig och innovativ mötesbransch som nyttjar Sveriges försprång inom miljö, likabehandling och innovation för ökad hållbar tillväxt och sysselsättning. Projektet finansieras av medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden, genom Tillväxtverket. AB Destination Småland är genom sitt deltagande i BI Syd med och medfinansierar projektet som drivs av Tourism in Skåne.

För att ta del av kunskapen som genereras inom projektet, anmäl dig till projektets nyhetsbrev via länken.

Hållbar Fast Food i Kronoberg

Projektet är en förstudie inom mat som kommer kartlägga snabbmatsbranschen generellt och målgruppen pizzerior i Kronoberg specifikt. Syftet är att öka kunskapen om målgruppens behov, problem och önskemål kopplat till utvecklingsarbete. Samt inspirera till att exempelvis arbeta mer hållbart och få mer lokal mat på menyerna – viktiga bitar för att tillgodose besökares efterfrågan samt skapa en hållbar livsmedelskedja från jord till bord i länet. Underlaget som samlas in under förstudien ska sedan ligga till grund för ett större projekt där relevanta aktiviteter skapas för och med målgruppen. Förstudien kommer genomföras under 2020 och ansvarig projektledare är Claes Löfgren. Kontakt: claes.lofgren@destinationsmaland.se

IT-Plattform Småland Öland AB & Digitala Lyftet

Digitaliseringen är viktig för att besöksnäringen ska följa med i utvecklingen och med det kunna växa. Mathias Billmark driver IT-Plattform Småland Öland för att kunna hjälpa besöksnäringen genom utbildning och hjälp med allt som har att göra med digitalisering.

Rast- och lägerplatser med regional designsamverkan

Projektet syftar till att kartlägga och skapa en grund för utvecklingen av en långsiktig och hållbar serviceinfrastruktur för besökare i Destination Åsnen. Det växande intresset, som även påverkas av den generella uppåtgående trenden för naturturism samt effekter av Corona-pandemin, ökar belastningen på befintliga serviceplatser, lokalsamhället, markägare och naturen. Genom förstudien vill vi utreda förutsättningar för en hållbar utbyggnad av rast- och lägerplatser med behovsanpassad service. Projektet finanserias med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och i samverkan med Leader Linné Småland. Projektet genomförs under 2021 och 2022 och ansvarig projektledare är Karin Nilsson. Kontakt: karin.nilsson@destinationsmaland.se

Destination Småland projektleder MAT2021
Utländsk press är tillbaka
Vill ditt företag synas i smålandskartan?
Digital mätning av besöksströmmar i Kronoberg